LOISWeb functie

EEN DONATEURSCHAP MET HET LOIS BETAALT ZICHZELF TERUG.

Door de voorbije jaren heen heerste er in Nederland de gedachte/mythe dat de babyboomers, die inmiddels 65 jaar oud zijn, en de senioren in het algemeen de kapitaalkrachtigen in de maatschappij zijn die wel aan hun lot kunnen worden overgelaten.
Uit de alledaagse praktijk blijkt dit echter op een misvatting te berusten; er zijn grote groepen senioren, met name uit de lagere beroepsgroepen en van buitenlandse afkomst, die helemaal niet die geweldige pensioenopbouw, lijfrente-uitkeringen plus de AOW hebben.
Zeer velen van hen moeten het bijvoorbeeld alleen met een gekorte AOW doen (2% voor elk jaar vanaf hun 15e dat ze het nederlanderschap niet konden aantonen, dan wel in het buitenland werkten).

Daarnaast wordt van de senioren verwacht dat zij, mede vanwege de oplopende en wellicht uiteindelijk collectief onbetaalbaar geachte kosten in de zorg, zo lang mogelijk, dan wel tot hun dood, zelfstandig blijven en blijven wonen in hun woonomgeving; hetgeen dat velen ook wel willen.
Echter, ouderdom komt met gebreken (is het gezegde) en daarop is dat zelfstandig blijven en blijven wonen in hun woonomgeving niet op berekend, terwijl zulke planningen, diepte-investeringen en vooruitdenken toch beslist een eerste vereiste is alvorens de landelijke politiek haar voornoemde verwachtingen bij de senioren neer legt.
Tegelijkertijd vindt er vanuit de landelijke politiek, onder de noemer van coleur-local, een enorme decentralisatie van uitvoeringen van bestaande en nieuwe wetten naar de gemeente plaats omdat gemeentes korter bij de burgers staan en hun lokale behoeftes, (on)mogelijkheden, zelfredzaamheid en eigen kracht beter in kaart kunnen brengen.
De gevolgen zijn o.a. dat er, hoewel Nederland in vergelijking met de ons omringende landen al sowieso een groot leger van vrijwilligers kent(in o.a. sportverenigingen e.d.), door de nieuwe wetten en regelgevingen bij de gemeentes het zgn. na-oorlogse “nabuurschap”, mede uit bezuinigingsoverwegingen, opnieuw leven moet worden ingeblazen.
Mantelzorgers, buren, familie, klus- en servicediensten, collectieve voorzieningen, etc. dienen eerst aangesproken te worden om de senior e/o degene met fysieke e/o mentale beperkingen te helpen of de benodigde voorzieningen te treffen om aan het leven van alledag te kunnen blijven deelnemen, alvorens de desbetreffende gemeentelijke compensatie-wetsuitvoeringen worden toegepast.

Juist op alle voornoemde bestaande en aankomende ontwikkelingen biedt LOIS middels feitelijke informaties, themamiddagen en eens in de 2 jaar een grote landelijke themadag, nieuwsbrieven, website, persoonlijke- en groepsverband trainingen en workshops op locatie de kennisverrijking, praktisch hand- en spandiensten hoe die gemeentelijke uitvoeringen op een adequate wijze geadviseerd en gecontroleerd kan worden.
Dit is waartoe LOIS feitelijk in staat is inzake ouderen- en Wmo-beleid.

Wij werken geheel met vrijwilligers en krijgen geen subsidie. Deze activiteiten kunnen we dan ook alleen uitvoeren dank zij onze donateurs.
Wij zijn een door de belastingdienst erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI), dus is het bedrag van uw donatie maal 1,25 met ingang van 01 januari 2013 voor de inkomsten/vennootschapbelastingen als gift aftrekbaar; € 90,= donatie aan LOIS wordt dan € 112,50 als aftrekpost voor de fiscus.
Wij vragen aan onze donateurs een minimumbijdrage van € 90,= per jaar (meer is dan ook hartelijk welkom).
Wordt men in de loop van het jaar donateur, dan wordt een evenredige korting verleend.

Wij verzoeken u in uw omgeving na te gaan, of er instanties of personen zijn, die zich (mede) tot doel stellen aan de gemeente advies te geven over Wmo- en ouderenbeleid.
Wij denken dan aan een Seniorenraad, een Wmo-raad, of afdelingen van ouderenbonden, e.d. Wij verzoeken u hen attent te maken op onze mogelijkheden en hen aan te sporen om via bovenvermeld adres donateur van het LOIS te worden.

RSINummer  8081.44.157

Bij voorbaat dank,
Mr ing. L.Springeling (voorzitter

<<< Over LOIS