LOISWeb functie

Wat is LOIS ?
De stichting "Landelijk Ondersteunings- en Informatie-centrum Seniorenbeleidsadvisering", kortweg LOIS genoemd, stelt zich ten doel ondersteuning te bieden aan alle adviesorganen en individuen, die de gemeente adviseren over ouderenbeleid. Daarbij richt het LOIS zich in de eerste plaats op het functioneren van de adviesorganen.

Daarnaast levert het LOIS ondersteuning in de vorm van informatie over onderwerpen die van belang zijn op het gebied van ouderenbeleid.

Het aantal senioren in onze samenleving zal ook in de komende jaren sterk toenemen. Dit vraagt op lokaal niveau op veel gebieden om nieuw beleid. Deelname van ouderen bij het opstellen van dit lokale ouderenbeleid is daarbij van groot belang.

In veel gemeenten spelen seniorenraden, of andere organen die het doel hebben de gemeente te adviseren, al een grote rol bij de besluitvorming.
Voor al deze adviesorganen, hierna te noemen "seniorenraden", is er nu de stichting "Landelijk Ondersteunings- en informatie-centrum Seniorenbeleidsadvisering", kortweg LOIS genoemd.

Het LOIS bestaat nu negentien jaar. In die tijd heeft zij getracht zo goed mogelijk ondersteuning te geven aan de seniorenraden. De adviesfunctie aan gemeenten is mede door de Wet maatschappelijke ondersteuning nog gevarieerder geworden dan het al was. Soms zijn er commissies of organen, die over ouderenbeleid adviseren, maar soms ook een of twee personen in WMO-raden, al dan niet ondersteund door een klankbordgroep. Deze personen hebben tot taak ook over andere gebieden hun oordeel te laten gaan dan het ouderenbeleid. Het LOIS stelt zich ten doel al deze organen en personen te ondersteunen voor zover zij adviseren over seniorenbeleid.

“Donateurs van de stichting kunnen al die personen en organen zijn, die zich ten doel stellen of die tot taak hebben de gemeente (mede) te adviseren met betrekking tot seniorenbeleid”

Ieder, die zich ten doel stelt te adviseren over ouderenbeleid, kan dus onze donateur worden.