LOISWeb donateurs

 

 

 

De Ouderenraad voor Advies en Overleg De Bilt heeft als doelstelling:
het Gemeentebestuur, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over en voorstellen te doen betreffende alle relevante aspecten van het door hem te voeren ouderenbeleid en de in dat kader noodzakelijk geoordeelde overleg te voeren met daarvoor in aanmerking komende instanties.
Naar de website van de Ouderenraad De Bilt >>>

 

De Stichting Seniorenraad Edam-Volendam heeft als doel: Het fungeren als platform voor alle ouderen in de gemeente Edam-Volendam, georganiseerd of niet georganiseerd en te adviseren over alle zaken die het plaatselijk en regionaal ouderenbeleid betreffen.
Naar de website van de Seniorenraad Edam en Volendam >>>

 

Seniorenraad Enschede: Ouderen zijn heel gewone mensen. Ze zijn alleen wat eerder geboren en hebben dus wat meer levenservaring.
Samen vormen zij een bevolkingsgroep die er mag zijn. Te meer omdat de komende jaren hun aandeel in de Enschedese bevolking nog verder zal toenemen.
Naar de website van de Seniorenraad Enschede >>>

 

De Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland (SBOG) is een samenwerkingsverband van:het Gewest Gelderland van de ANBO,de Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren in Gelderland (KBO), en het Gewest Gelderland van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB).
De SBOG heeft als doel het welzijn van alle ouderen in Gelderland te bevorderen.
Naar de website van SBOG >>>

 

De Seniorenraad Groesbeek is bedoeld om senioren te informeren over waar deze Seniorenraad voor staat en bij welke activiteiten de Seniorenraad is of zal worden betrokken. De Seniorenraad is een adviesorgaan voor het gemeentebestuur van Groesbeek over ouderenbeleid.
Het gaat daarbij om collectieve belangenbehartiging, dus niet om de behartiging van belangen van individuele ouderen.
Naar de website van de Seniorenraad Groesbeek >>>

 

De website van de Seniorenraad Haaksbergen is bedoeld om u te informeren over waar de Seniorenraad Haaksbergen voor staat en bij welke initiatieven en activiteiten de Seniorenraad is of zal worden betrokken. Het aantal senioren in de samenleving neemt snel toe, ook in Haaksbergen. Inmiddels is een op de 3 inwoners ouder dan 55 jaar. Een goed ouderenbeleid is dus van steeds groter belang. De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse disciplines, zoals de ouderenbonden, de WMO, de zorgsector, huisvesting, mobiliteit en veiligheid.
Naar de website van de Seniorenraad Haaksbergen >>>

 

De Stichting Ouderenraad Hoorn is de vertegenwoordiger van alle ouderen in Hoorn, wel of niet georganiseerd.
De Stichting adviseert gevraagd en ongevraagd over alle zaken die het plaatselijk en regionaal ouderenbeleid betreffen. Wij ondersteunen initiatieven van anderen en maken als dat nodig is onze standpunten kenbaar.
Naar de website van de Stichting Ouderenraad Hoorn >>>

 

De Seniorenraad Lisse is een adviescommissie voor het college van burgemeester en wethouders met als doelstellingen:
1. het vergroten van de betrokkenheid van senioren bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het (mede) voor hen gevoerde gemeentelijk beleid en
2. het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van integraal gemeentelijk ouderenbeleid, dat senioren in Lisse in staat stelt om de regie over hun eigen leven te kunnen blijven voeren.
Naar de website van de Seniorenraad Lisse >>>

 

De Stichting Seniorenraad Middelburg is door het gemeentebestuur in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan zijn streven om de specifieke behoeften en belangen van Middelburgse senioren zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen in de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Daaronder valt ook het beleid, dat gericht is op het bevorderen van de participatie van ouderen in de Middelburgse samenleving.
Naar de website van de Seniorenraad Middelburg >>>

 

De Seniorenraad onderhoudt contacten met diverse maatschappelijke instellingen die zich met ouderen en ouderenzorg bezig houden zoals de wijk- en buurtraden, RIGOM en andere welzijnsorganisaties.
De ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB hebben een vertegenwoordiging in de Seniorenraad.
Er is een goede verstandhouding met de Gemeente Oss.
De leden van de Seniorenraad zijn tevens lid van het werkveld Ouderenparticipatie van de WMO-adviesraad in Oss.
Naar de website van de Seniorenraad Oss >>>

 

Pluspunt is een expertisecentrum voor senioren en participatie. Ons doel is deelname van senioren aan de samenleving te stimuleren. Pluspunt geeft advies, ontwikkelt projecten en methodieken en organiseert trainingen en cursussen.
In Rotterdam zijn we al meer dan twintig jaar actief en afhankelijk van onze opdrachtgevers werken we ook elders in het land.
Naar de website van Pluspunt >>>

 

De Stichting Seniorenraad Stichtse Vecht is een adviesorgaan van ouderen dat de gemeente en andere organisaties advies geeft over het lokale ouderenbeleid. De raad komt op voor de belangen van senioren in de gemeente Stichtse Vecht.
N
aar de website van de Stichting Seniorenraad Stichtse Vecht>>>


 
De adviescommissie voor het ouderenbeleid bestaat uit mensen die betrokken zijn bij het ouderenbeleid in Utrecht: belangenbehartigers van ouderen en vertegenwoordigers van instellingen die voor ouderen werken. Deskundige ambtenaren zijn adviserend lid van de commissie. De vergaderingen van de adviescommissie worden voorbereid door een dagelijks bestuur.
Naar de website van de Adviescommissie Ouderenbeleid Utrecht >>>

 

Het Seniorenplatform Venlo bundelt de belangen van alle seniorenorganisaties in Groot VENLO naar het gemeentebestuur.
In de praktijk zal daarom het Seniorenplatform over welzijnsonderwerpen die van belang zijn voor senioren, contacten onderhouden met de WMO-Raad.
Naar de website van het Seniorenplatform Venlo >>>